LOGO

loga eu

Projekt „Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem” nr RPPK.08.03.00-18-0052/17 realizowany jest przez Gminę Głogów Małopolski w partnerstwie z Gminą Krasne i Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Kwota dofinansowania z UE: 9 009 709,40 zł

Wartość Projektu: 9 535 409,40 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2018-31.03.2020

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych, teleopieki jak również poprawa codziennego funkcjonowania niesamodzielnych osób starszych powyżej 60-go roku życia zamieszkujących na terenie gmin Głogów Małopolski i Krasne.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

- utworzenie 50 miejsc w dwóch nowo powstałych Dziennego Domu Pomocy,

- realizację usług usług opiekuńczych dla 37 osób,

- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla 52 osób,

- wprowadzenie sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 37 osób,

- wprowadzanie usługi teleopieki dla 69 osób.

Uczestniczki i Uczestnicy zostaną objęci zindywidualizowanym i kompleksowym wsparciem, świadczonym w zróżnicowanej formie dostosowanej do potrzeb każdej Uczestniczki i każdego z Uczestników projektu.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową stanowi 176 osób starszych, niesamodzielnych po 60 roku życia w tym osób niepełnosprawnych i samotnie gospodarujących, których stan zdrowia nie wymaga leczenia w warunkach szpitalnych, ale uniemożliwia samodzielne wykonywanie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, mieszkających na terenie gmin Głogów Małopolski i Krasne.